ശാസ്ത്രോത്സവം  2017
ശാസ്ത്രോത്സവം  2017
മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല
മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല

Download Work Experience Results

Download Science Fair Results

Download Maths Fair Results

Download Social Science Fair Results

Download Social IT Fair Results

  

Over All Points


Download Work Experience Results (Overall)

Download Science Fair Results(Overall)

Download Maths Fair Results(Overall)

Download Social Science Fair Results(Overall)

Download Social IT Fair Results (Overall)
രജിസ്ട്രേഷന്‍
ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് ചൊവ്വാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
സയന്‍സ് ശാസ്ത്രമേള
നവംബര്‍ 1 ന് ബുധനാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
പനമ്പറ്റ ന്യൂ യു.പി. സ്കൂളില്‍
പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള
നവംബര്‍ 1 ന് ബുധനാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
ഗണിതശാസ്ത്ര മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
ഐ.ടി. മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍

This website is developed by Sunil Kariyatan,
PRINCIPAL, G.H.S.S. Malur.