ശാസ്ത്രോത്സവം  2017
ശാസ്ത്രോത്സവം  2017
മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല
മട്ടന്നൂര്‍ ഉപജില്ല
രജിസ്ട്രേഷന്‍
ഒക്ടോബര്‍ 31 ന് ചൊവ്വാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
സയന്‍സ് ശാസ്ത്രമേള
നവംബര്‍ 1 ന് ബുധനാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
പനമ്പറ്റ ന്യൂ യു.പി. സ്കൂളില്‍
പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള
നവംബര്‍ 1 ന് ബുധനാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
ഗണിതശാസ്ത്ര മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍
ഐ.ടി. മേള
നവംബര്‍ 2 ന് വ്യാഴാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക്
ജി. എച്ച്. എസ്.എസ്. മാലൂരില്‍

This website is developed by Sunil Kariyatan,
PRINCIPAL, G.H.S.S. Malur.